പേജുകള്‍‌

2014, മേയ് 23

ഇനി എന്ത്?

എന്റെ നാടായ വൈപ്പിനിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ട്രിപ്പുകൾ റദ്ദാക്കുന്ന സ്വകാര്യബസ്സുകൾക്കും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്കും എതിരെ നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലൊ. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇത്. പറവൂർ ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അന്വേഷണം സംബന്ധിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും പറവൂർ ജോയിന്റ് ആർ ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ആണ് ഉത്തരം തരാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാത്തതെന്നും ആർ ടി ഒയ്ക്ക് നൽകിയ അപ്പിലിനുള്ള മറുപടിയിൽ പറയുന്നു. ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പരാതിയിൽ പറയുന്ന ബസ്സുകൾ സർവ്വീസ് നടത്തുന്ന സ്ഥലം നോർത്ത് പറവൂർ ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ ആയതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അന്വേഷണം നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ബസ്സുടമകൾക്കെതിരായി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ ആ ബസ്സിന്റെ പെർമിറ്റ് ഫയലിൽ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തുകയത്രെ. അതല്ലാതെ അന്വേഷണവിവരങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്ന പൊതുവായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇല്ലെന്ന് മറുപടിയിൽ പറയുന്നു. മറുപടി ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു "വിവരാവകാശനിയമം 2005 പ്രകാരം ചോദ്യാവലികൾക്കോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കൊ സ്പഷ്ടീകരണങ്ങൾക്കൊ മറുപടി നൽകാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല. എന്നിരുന്നാലും പബ്ലിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫീസറുടെ വിശദീകരണം അംഗീകരിച്ച് താങ്കളുടെ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ചതിൽ മേല്പറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ അനധികൃതമായി സർവ്വീസ് നിറുത്തുന്ന ബസ്സുകളുടെ നമ്പർ സഹിതം പരാതിനൽകിയാൽ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചു കൊണ്ട് താങ്കളുടെ അപ്പീൽ തീർപ്പാക്കി ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു"

ഇനി എന്ത്? എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്റെ പരാതി പരിഗണിച്ച് ആർ ടി എ നകിയ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആർ ടി എ സെക്രട്ടറികൂടിയായ എറണാകുളം ആർ ടി ഒ കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ആണ്. അന്വേഷണം നടത്താനും സർവ്വീസ് റദ്ദാക്കുന്ന ബസ്സുകൾക്കെതിരെ അടിയന്തിരമായി ശിക്ഷാനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ആണ് ആർ ടി എ നിർദ്ദേശം നകിയത്. അതനുസരിച്ച്  അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് പറവൂർ ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ ആണെങ്കിൽ ആ അന്വേഷണം സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ട ചുമതല വിവരാവകാശനിയമം അനുസരിച്ച് എറണാകുളം ആർ ടി ഒയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് നൽകാത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയല്ലെ? അന്വേഷണം നടത്തി ആ വിവരം പെർമിറ്റ് ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പകർപ്പ് നൽകാനും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബാധ്യതയില്ലെ? .  ആർ ടി ഒ തന്ന മറുപടിയുടെ സ്കാൻകോപ്പി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.ആർക്കെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ശരിയായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നകാൻ സാധിക്കും എങ്കിൽ സന്തോഷം.ഈ വിഷയത്തിൽ അഖിലേന്ത്യാതലത്തിൽ വിവരാവകാശനിയമം അനുസരിച്ച് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയിൽ ഞാൻ ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങൾകൂടി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു

I am writing this from the southern tip of India, Kerala. I am from Cochin. The public transport system in our state is dominated by private stage carriages. About 75% of buses operating in our state are dominated by private bus operators. The main problem we are facing in my place is most of these buses (Private and State owned RTC) do not ply after 9PM even though they supposed to operate till 10:30PM. Many complaints are lodged against these operators but authorities do not take strict action against them. At last one of my complaints was taken up by Ernakulam Regional Transport Authority (RTA) meeting held on 03/10/2013. RTA is responsible for fixing time schedule for various routes, approving permit to private as well as state owned transport corporation buses (KSRTC), fixing fare stages, hearing complaints against operation of buses. It is a three member body headed by district collector as chairman and deputy transport commissioner and district police superintendent as members.

The Ernakulam RTA meeting held on 03/10/2013 took my complaint for hearing and I presented my arguments before it. After the hearing RTA directed its Secretary (Regional Transport Officer, Ernakulam) to conduct an enquiry based on my complaint and take urgent action U/S 86(5) of Motor Vehicles Act against stage carriages curtailing trips violating permit condition.

There was no response for three months. Then on 17/02/2014 I filed an application under RTI Act 2005 to the PIO, Regional Transport Office, Ernakulam through which I requested to furnish the details of enquiry conducted as per the RTA direction, details of buses which were found curtailing trips and details of actions taken against these buses U/S 86(5) of MV Act as directed by RTA. I got a reply from PIO RT Office Ernakulam on13/03/2014 saying that “Officer concerned is directed to conduct enquiry in this matter and take necessary actions against these buses. But no information regarding the enquiry is available at this office. Action will be taken once the report is submitted” This reply was not satisfactory for me and I filed an appeal to RTO, Ernakulam (who is also Secretary RTA to whom the RTA has given direction to conduct enquiry) on 05/04/2014.

Today (22/05/2014) I got a reply for my appeal from RTO Ernakulam. The reply is dated 16/05/2014 and was posted on 21/05/2014. It says that “your place comes under the North Parur joint RT Office. A copy of RTA decision was forwarded to North Parur Joint RTO and he was directed to conduct an enquiry as per the RTA direction. But no common report from North Parur Joint RTO was received at this office. Details of actions taken against buses curtailing trips will be noted on the permit file of individual bus. No such files of buses operating in your region are maintained at RT Office Ernakulam. There was no report available from North Parur Joint RTO about details of actions taken. That was why PIO replied that details of action taken are not available.” It also says that “As per Right to Information Act 2005 no replies are to be given if the information asked for is questionnaires, explanations and clarifications. Even though, accepting the explanation form PIO your appeal is considered and assure you that strict action will be taken against buses curtailing trips if complaints are given with bus number, your appeal is disposed herewith

Now I want to know the following.

Can I give appeal against the decision of RTO Ernakulam. I asked details regarding the enquiry conducted on my complaint (it was not any questionnaire, explanation or clarification) . If any enquiry was conducted by North Parur Joint RTO there will be a report at North Parur Joint RT Office who is a junior officer of the same department and as per RTI Act 2005 RTO Ernakulam is liable to collect the report from his subordinate officer and give it to me. 

Or the other better option is to give a fresh RTI application at North Parur Joint RT Office asking the details of enquiry done as per the direction of Secretary RTA Ernakulam. Can you give me proper guidance in this matter?

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിലുള്ള താങ്കളുടെ ഇടപെടലിന് എല്ലാ വിധ പിന്തുണയും . ആശംസകള്‍.

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. ആർ ടി ഒയുടെ ഈ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാൽ സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ മറുപടിയിൽ അപ്പീൽ അധികാരി ആരെന്നോ, അപ്പീൽ നൽകേണ്ട കാലാവധി എത്രയെന്നോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിവരാവകാശനിയമം അനുസരിച്ച് ഇതും മറുപടിയിലുള്ള വീഴ്ചയാണ്. ഇക്കാര്യവും സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷനെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തും.

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  3. സമാനമായി കടവന്ത്ര ബസുകളുടെ ട്രിപ്പുമുടക്കലിനെതിരെ ആർ ടി ഒ യ്ക്ക് പരാതികളയച്ച് അവസാനം ഷെയർഓട്ടോ സംവിധാനം നടപ്പിലാകുന്നതും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ.

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

ഈ പോസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലൊ.